Prawo pracy

Strona Główna / Oferta / Prawo pracy

Prawo pracy jest bardzo szeroką dziedziną prawa i obejmuje tak reprezentowanie pracowników jak i pracodawców w postępowaniach obejmujących stosunek pracy.

Chociaż prawo pracy nie obejmuje np. stosunku zlecenia to generalizując na potrzeby Klientów nie będących podmiotami profesjonalnie zajmującymi się obsługą prawną przyjąć należy, że Kancelaria zajmuje się całością stosunków pracy – w tym stosunkami wynikającymi z umowy zlecenia czy umowy o dzieło.

Adwokat prowadzący sprawę z ramienia Kancelarii może podjąć się szeregu działań na rzecz pracownika czy pracodawcy. W szczególności może on pomóc w rozstrzygnięciu wszelkich wątpliwości w zakresie czy dany stosunek między stronami można scharakteryzować jako stosunek pracy, zlecenia czy inny, jak również udzielić porady prawnej w zakresie wszelkich wątpliwości dotyczących dotyczących uprawnień stron danej umowy.

Mając na uwadze praktykę przyjąć należy, że zakres działań Kancelarii obejmuje między innymi:

 1. wydawanie opinii z zakresu prawa pracy i prawa cywilnego w zakresie łączącej strony umowy zlecenia czy o dzieło;
 2. przygotowywanie zindywidualizowanych umów o pracę, zlecenia i o dzieło;
 3. reprezentacja pracowników i pracodawców w postępowaniach sądowych wynikających z stosunków z umowy o pracę, zlecenie czy o dzieło;
 4. przygotowywanie umów/zapisów w umowach w zakresie zakazu konkurencji i obowiązku zachowania tajemnicy handlowej;
 5. reprezentacja w sprawach dotyczących:
  – odszkodowania z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę;
  – przywrócenia do pracy;
  – mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy;
  – wypadków przy pracy;
  – ustalenia stosunku pracy (np. w sytuacji gdy strony niezgodnie ze stanem faktycznym zawarły umowę zlecenia lub o dzieło celem niższego opodatkowania);
  – sprostowanie świadectwa pracy;
  – funduszu świadczeń socjalnych;
  – odpowiedzialności pracowników.

Powyższe wyliczenie nie stanowi zamkniętego katalogu spraw, którymi zajmuje się Kancelaria a jedynie przykładowy zakres działań.

Więcej informacji dotyczących prawa pracy można znaleźć na naszym blogu.