Opieka nad dzieckiem

Strona Główna / Oferta / Opieka nad dzieckiem

Kontakty z dzieckiem i władza rodzicielska (innymi słowy: opieka nad dzieckiem) z zasady wiążą się bezpośrednio z kwestiami związanymi z rozwodem stron. Mogą również wynikać ze stosunku konkubinatu lub innych stosunków między rodzicami.

Generalizując najczęstszymi powodami dla ustalenia kontaktów z dziećmi są:
– niewłaściwe wykonywanie kontaktów przez byłego partnera;
– uniemożliwianie kontaktów z dziećmi przez byłego partnera;
– zmiana okoliczności na skutek której dotychczasowy sposób wykonywania kontaktów nie może być realizowany lub jest niezgodny z dobrem dziecka.

Kontakty z dzieckiem

Kontakty z dzieckiem, władza rodzicielska i szeroko rozumiana opieka nad dzieckiem obejmuje w szczególności:

– sposób odwiedzania dziecka i spotkań;
– utrzymywanie korespondencji;
– możliwość telefonicznego kontaktowania się z dzieckiem;
i wiele innych kwestii jak np. prawo do podejmowania określonych decyzji w życiu małoletniego (wybór szkoły, podejmowanie zabiegów medycznych itp.).

Pamiętając o fakcie, że o kontaktach z małoletnimi dziećmi stron, władzy rodzicielskiej i stałym miejscu ich zamieszkania sąd orzeka w wyroku rozwodowym pamiętać należy, że stosunki te mogą się zmienić po wydaniu orzeczenia. Co więcej: praktyka w zawodzie adwokata podpowiada że opieka nad dzieckiem wykonywana przez skonfliktowanych ze sobą rodziców jest często bardzo trudna – tak w toku postępowania przed sądem, jak również po wydaniu orzeczenia. Tym samym wskazać należy co następuje.

Po pierwsze bardzo ważną okolicznością jest, że w toku postępowania można zabezpieczyć kontakty z dzieckiem, w szczególności jeżeli drugi rodzic je utrudnia lub uniemożliwia.

Po drugie wiedzieć należy, że jeżeli jeden z rodziców uniemożliwia kontakt z dziećmi orzeczony w prawomocnym orzeczeniu sądu istnieje szereg działań prawnych umożliwiających egzekucję tych kontaktów i nałożenie grzywny na rodzica utrudniającego kontakty. Działania te obejmują swoim zakresem prawo rodzinne ale również i np. prawo karne.

Po trzecie sposób wykonywania kontaktów, władzy rodzicielskiej i generalnie opieki nad dzieckiem w przypadku zajścia odpowiednich okoliczności można zmienić nawet w wypadku wydania w sprawie prawomocnego orzeczenia.

Mając na uwadze powyższe Kancelaria w zakresie ustalenia sposobu sprawowania opieki nad dzieckiem podejmuje się między innymi:

  1. udzielania porad prawnych w zakresie sposobu sprawowania opieki nad dzieckiem, metody ustalania kontaktów z dzieckiem i innych kwestiach z nimi związanych;
  2. reprezentacji w postępowaniu sądowym dotyczącym ustalenia kontaktów z dzieckiem, władzy rodzicielskiej i innych kwestii związanych z opieką nad nim;
  3. udzielania porad i reprezentacji w zakresie zmiany już ustalonego sposobu utrzymania kontaktów z dziećmi, władzy rodzicielskiej itd.;
  4. podejmuje się prowadzenia negocjacji z byłym partnerem lub jego/jej pełnomocnikiem w zakresie polubownego rozwiązania sporów dotyczących opieki nad wspólnymi małoletnimi dziećmi.

Pamiętać należy, że powyższe działania stanowią jedynie przykłady czynności których może podjąć się adwokat prowadzący sprawę związaną z ogólnie pojmowaną opieką nad dzieckiem Klienta.

Więcej informacji dotyczących materii kontaktów z dzieckiem, władzy rodzicielskiej i szeroko pojmowanej opieki nad małoletnimi można znaleźć na naszym blogu.